Tiếp kiến chung (1/6): “Xin đừng bỏ rơi con khi sức lực suy tàn” (Tv 71,9)