(FSML) Lộ Đức những ngày của tháng năm và biển người dưới chân Đức Maria Vô Nhiễm.