(FSML) Khai mạc cuộc Truy vấn Giáo phận của Mẹ Teresa Lanfranco