(FSML) Carnevale ở Ý: Truyền thống từ Bắc vào Nam.