Đại diện Tòa Thánh sẽ gặp gỡ các tu sĩ thiện nguyện phục vụ bệnh nhân Covid-19