(FSML) Chúc Mùng Năm Mói 2022, Vietnam – FSML Rome – Italy